STOP HALY GOODMAN ZDIBY

 

Dne 4.4. 2016 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - zahájení zjišťovacího řízení záměru "GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE" v k.ú. Zdiby. 

Od té doby se udála řada věcí. Pod petice a vyjádření PROTI záměru výstavby hal Goodman se podařilo postupně nashromáždit 9,5 tisíce podpisů. Odborná dokumentace k záměru byla v důsledku četných připomínek poukazujících na chyby v dokumentaci opakovaně vrácena zpracovateli. Proces EIA nebyl dosud ukončen. Záměru lze zabránit vhodnou změnou územního plánu (např. nastavením regulativů včetně % zeleně) a referendem. Občanská iniciativa Zdiby se aktivně účastní procesu EIA, usiluje o vhodné nastavení regulativů územního plánu pro plochu, kde hrozí výstavba hal (plocha Z19 územního plánu Zdib) a vyvolala referendum. Věříme, že se podaří výstavbě obřích hal zabránit - věříme, že i to půjde.


V rámci reportáže ČT o obecních opatřeních přijatých těsně před volbami byly zmíněny i Zdiby. Místostarosta pan ing. Žáček veřejně prohlásil, že obec spěchá se schválením změny ÚP, aby mohlo dojít k úpravě regulativů na ploše Z19 na 40% zeleně.

Kauzu zamýšlené výstavby hal ve Zdibech sledují média pravidelně. Nově si dnes můžete přečíst postřehy v deníku.cz.

Dne 15.08.2018 byla na webových stránkách obce Zdiby zveřejněn zpráva Ing. Žáčka, místostarosty obce Zdiby. Ve zprávě oznamuje, že obec přehodnotí rozhodnutí, kterým odmítla návrh projektanta na min. 40% zeleně na ostře sledované ploše Z19, kde hrozí výstavba hal typu Goodman. Kolik je procent pravdy na příběhu o 40 % zeleně?

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bylo pořizovatelem nařízeno na čtvrtek 9.8 2018 od 16:00 hodin ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Lidé se do místnosti nevešli, bylo nesnesitelné horko a nedýchatelno. Pro přednášející byl připraven větrák, ale ne mikrofon. Bylo...

Oproti původnímu návrhu pro společné jednání došlo k řadě změn. Na pokyn obce došlo ke snížení požadovaného procenta zeleně u plochy Z19, kde hrozí výstavba hal GOODMAN a to z původních 40% na pouhých 20%. V dokumentu naleznete mnoho věcí, které si zasluhují pozornost...

Uběhlo již několik měsíců od doby, kdy jsme se v lednu tohoto roku společně s vámi vyjadřovali k třetí předložené verzi dokumentace k záměru Goodman Zdiby Logistics Centre. Rádi bychom vás proto stručně informovali o dalších krocích a vývoji této záležitosti.

Nelze zabránit výstavbě komerčních objektů na pozemcích soukromého vlastníka, je-li vše v souladu s územním plánem. Ale ptáte-li se, zda se lze zabránit výstavbě hal typu Goodman, tak ano! Musíme ale všichni táhnout za jeden provaz.

Celé období od ohlášení záměru výstavby hal Goodman až do dnešních dnů, můžete také sledovat na stránkách: