Byl zveřejněn návrh Změny č.1 ÚP pro veřejné projednání

10.07.2018

Oproti původnímu návrhu pro společné jednání došlo k řadě změn. Na pokyn obce došlo ke snížení požadovaného procenta zeleně u plochy Z19, kde hrozí výstavba hal GOODMAN a to z původních 40% na pouhých 20%. V dokumentu naleznete mnoho věcí, které si zasluhují pozornost...

Změny týkající se plochy Z19 

Obec Zdiby zde jde zcela nepochopitelně proti zájmům obce a jejích obyvatelů. Jak to? Odborný zpracovatel navrhl na tuto plochu 40 % zeleně. Orgán ochrany ovzduší a památkáři vydali stanovisko, kde požadují, pro tuto plochu min. 40 % zeleně. Obec jde však proti těmto závazným stanoviskům a odbornému názoru a chce pro obec na této ploše jen 20 % - tento krok odůvodňuje "nesmyslností" uvedeného regulativu zeleně. Záměru Goodman naopak upravený regulativ bude vyhovovat.

Změny týkající se plochy Z67 (sběrný dvůr) 

Obec Zdiby a výkonný pořizovatel zde vymezili novou plochu pro "sběrný dvůr". Plocha je ale obrovská - více než 16 tis. m² a svým nastavením parametrů této plochy přináší do budoucna velké riziko, neboť zde připouští vybudovat nejen sběrný dvůr pro obec, ale i "stavby a zařízení pro nakládání s odpady", a to jakékoliv. Není zde totiž dána výlučnost použití pro obec. Tato zařízení nejsou navíc výškově limitována a plošně také ne. Co může být takovým zařízením bez limitací? Spalovna, mezideponie odpadů nebo co napadá Vás?

Změny týkající se etapizace

Podle územního plánu od roku 2006 je v obci Zdiby výstavba na značné části ploch podmíněna realizací komunikace "Nová Průběžná" (tzv. "červená" etapa). Tato komunikace je nutná pro odlehčení dnes již přetížené silnice III/2424 - Průběžné. Projektant odborně posoudil dopravní situaci v obci Zdiby a navrhl úpravu etapizace s vymezením nové tzv. "fialové" etapy, která sice již pro část obce kolem teletníku v Přemyšlení realizaci Nové Průběžné nepožaduje, avšak nově měla požadovat četné úpravy na komunikační síti (úprava a zlepšení parametrů křižovatek, semafor Průběžná-Pražská), a to jednak kvůli dopravnímu přetížení obce a také s ohledem na stanovený cíl SEA "snížit intenzitu automobilové dopravy". Nyní se ale najednou v upraveném návrhu Změny č.1 řešení dopravních závad nevyžaduje a výstavba je bez dalšího připuštěna. Bude nás tedy zase o něco více, až se budeme potkávat v "šikaně u statku" (pozn. místní výraz pro zcela nevyhovující dopravní závadu v ul. Na Brnky - úzký průjezd kolem stodoly na st. p. č. 3, k.ú. Přemyšlení) a na přetížené Průběžné. A řešení prý přijde nezvykle až ve změně č.2 ÚP.

Změny nebyly vyhodnoceny  pomocí SEA

Součástí změny č. 1 územního plánu Zdib má být také vyhodnocení změnových ploch procesem posuzování vlivů na životní prostředí tzv. SEA. Toto vyhodnocení však nebylo učiněno řádně a komplexně. Mělo řešit snižování intenzity automobilové dopravy a neřeší, opomíjí důsledky uvolněné etapizace a zcela opomíjí plochu Z19 (kde má stát záměr Goodman) a to navzdory výrazně zatížené oblasti a několika nadlimitních hodnot hluku i škodlivin a další...

Kde se lze se změnou č.1 ÚP Zdib seznámit?

Vše je zveřejněno na webových stránkách obce, v záložce ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. 

https://www.obeczdiby.cz/uzemni-plan-obce/