Jak to pokračuje s kauzou GOODMAN?

27.05.2018

Uběhlo již několik měsíců od doby, kdy jsme se v lednu tohoto roku společně s vámi vyjadřovali k třetí předložené verzi dokumentace k záměru Goodman Zdiby Logistics Centre. Rádi bychom vás proto stručně informovali o dalších krocích a vývoji této záležitosti.  

ODNĚTÍ AUTORIZACE  

Prostřednictvím Občanského sdružení Zdiby, z.s. jsme podali na MŽP ČR podnět k odnětí autorizace zpracovatele dokumentace GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. Tento podnět poukazuje na opakované a závažné odborné nedostatky, kterých se ministerstvem autorizovaný zpracovatel již 3x v předložené dokumentaci bez výraznějších náprav dopustil, a to i přes četná písemná upozornění (vyjádření) nezávislé laické i odborné veřejnosti. Považujeme za nepřijatelné, aby odborná dokumentace, která má řádně vyhodnotit dopady záměru Goodman na naši obec, obsahovala opakovaná zásadní pochybení, rozpory s jinými měřeními, která byla v obci prováděna v minulosti, manipulovala s výškopisem, ve snaze "vyhovět" územnímu plánu, zkreslovala vizualizace. Celkově tak neobsahovala zhodnocení skutečných dopadů. Takový přístup může být příznivý pro investora, ale ne pro naši obec. Podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí je držitel autorizace povinen zpracovávat dokumentaci v souladu se zákonem, odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí. Protože zpracovatel dokumentace Goodman podle našeho názoru tyto podmínky již 3x nedodržel, domníváme se, že mu autorizace podle zákona nepatří. I tímto způsobem chceme zdůraznit, že trváme na odborně správném a objektivním vyhodnocení vlivů záměru Goodman na naši obec. REFERENDUM Obracíte se na nás také s otázkou na referendum ke Goodmanovi. S více než s tisícovkou z vás jsme hovořili osobně v době prezidentských voleb. Podstatou navrženého referenda není zcela vyloučit z daného místa jakoukoliv komerční výstavbu, ale jen takovou, která je nepřiměřená pro obec, a to buď svojí rozlohou, dopravní zátěží, negativním dopadem na okolní obydlí, životní prostředí v obci nebo na kulturní památky. Proto je dobré a velmi důležité sledovat i probíhající změnu územního plánu, která může tyto parametry vhodně nastavit. Návrh referenda byl schválen zastupitelstvem obce s datem konání referenda ve dnech říjnových voleb do obecního zastupitelstva, tj. ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Věříme, že se referenda zúčastníte. Výhodou referenda je, že si občané mohou sami rozhodnout v dané věci a jednoznačně tak předat zastupitelstvu obce svůj názor na věc. Tento názor je pak navíc pro zastupitelstvo závazný. Děkujeme za Vaši podporu, emaily i telefonáty, kterých si nesmírně vážíme! Občanská iniciativa Zdiby Stop haly Goodman

ŽALOBA

Pokud bude předložena další verze dokumentace k záměru Goodman - již čtvrtá pořadí, jsme opět připraveni ji důkladně připomínkovat. V takovém případě budeme znovu vděční za vaši podporu a následné podpisy k "hromadnému občanskému vyjádření". Chápeme, že to je únavné a zdlouhavé. Není to však podepisování "toho samého dokola", jednalo by se o další podstatný krok v probíhajícím řízení.

Podali jsme žalobu ke Krajskému soudu v Praze, a to na Středočeský kraj. Žaloba byla podána kvůli rozhodnutí ve věci územního rozhodnutí pro areál Mazda, tedy pro záměr, který byl dříve plánovaný na tomtéž "poli" jako záměr Goodman. Stavební úřad v Klecanech prodloužil územní rozhodnutí, i když investor už zjevně nejeví o projekt Mazda zájem a žádná skutečná stavba nebyla zahájena. V žalobě proto namítáme především nezákonný postup Stavebního úřadu v Klecanech. Zásadní pochybení spatřujeme v tom, že i přesto, že podle stavebního zákona je územní rozhodnutí vydáváno na 2 roky a maximálně na 5 let, toto územní rozhodnutí je prodlužováno už více než 10 let, a to bez řádného odůvodnění. Investor záměru Goodman ve své dokumentaci tvrdí, že právě toto územní rozhodnutí zjednoduší schvalovací proces ohledně nového záměru, který ale s původním záměrem Mazda nemá kromě svého umístění vůbec nic společného. Opakovaně je kritizováno, že někteří občané pozemky s vědomím komerční výstavby prodali a teď proti takové výstavbě, konkrétně proti výstavbě záměru Goodman, protestují. Je nutné ale zdůraznit, že tito vlastníci před lety pozemky prodali, protože věřili, že se bude realizovat projekt Mazda, tj. stavba reprezentativního sídla firmy Mazda pro střední a východní Evropu (výrazně menší záměr, velké množství zeleně a především minimální dopravní zátěž). Nikdo nemohl předvídat vzdálenou budoucnost a nikdo netušil, že se nakonec projekt nebude realizovat a že přijde zcela nový investor Goodman se zcela odlišnou představou. Tedy investor, který bezohledně plánuje v těsné blízkosti historického centra naší obce postavit nadměrné průmyslové haly, jejichž provoz může mít na život v naší obci fatální dopad. 

DALŠÍ POSTUP OHLEDNĚ ZÁMĚRU GOODMAN  

Pokud bude předložena další verze dokumentace k záměru Goodman - již čtvrtá pořadí, jsme opět připraveni ji důkladně připomínkovat. V takovém případě budeme znovu vděční za vaši podporu a následné podpisy k "hromadnému občanskému vyjádření". Chápeme, že to je únavné a zdlouhavé. Není to však podepisování "toho samého dokola", jednalo by se o další podstatný krok v probíhajícím řízení.  

REFERENDUM

Obracíte se na nás také s otázkou na referendum ke Goodmanovi. S více než s tisícovkou z vás jsme hovořili osobně v době prezidentských voleb. Podstatou navrženého referenda není zcela vyloučit z daného místa jakoukoliv komerční výstavbu, ale jen takovou, která je nepřiměřená pro obec, a to buď svojí rozlohou, dopravní zátěží, negativním dopadem na okolní obydlí, životní prostředí v obci nebo na kulturní památky. Proto je dobré a velmi důležité sledovat i probíhající změnu územního plánu, která může tyto parametry vhodně nastavit. Návrh referenda byl schválen zastupitelstvem obce s datem konání referenda ve dnech říjnových voleb do obecního zastupitelstva, tj. ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Věříme, že se referenda zúčastníte. Výhodou referenda je, že si občané mohou sami rozhodnout v dané věci a jednoznačně tak předat zastupitelstvu obce svůj názor na věc. Tento názor je pak navíc pro zastupitelstvo závazný. Děkujeme za Vaši podporu, emaily i telefonáty, kterých si