Kanalizace v obci Zdiby

04.04.2019

V současné době probíhá asi největší investiční akce v dějinách Zdib. Jedná se výstavbu kanalizace v I. a II. etapě. Výstavba probíhá v ulici J. Kámena a ve třech dalších lokalitách: v lokalitě Zlatý kopec a Brnky, v lokalitě Přemyšlení - Holosmetky a v okolí čističky odpadních vod (ČOV). Vedení hlavních stok je vyznačeno na obrázcích.

 V některých lokalitách je navržena kanalizace gravitační, v jiných tlaková. V rozpočtu obce a z dotací bude pokryta jen výstavba hlavních stok, přípojku včetně revizní šachty a v případě tlakové kanalizace i čerpadla bude nutné hradit z rozpočtu připojovaných domácností. Pro získání plné výše dotace se musí připojit nejméně 80% plánovaných domácností (viz tabulka).

Zdá se, že naplnění indikátorů pro první etapu dotací nebude problém, ale 2. etapa byla bohužel naplánována tak, že vede převážně mezi poli. Smlouva, která byla ohledně výstavby 2. etapy uzavřena bývalým starostou Janem Tvrdým nedovoluje její vypovězení a změna trasování do více obydlených oblastí tak není možná. Udržení dotace tedy závisí hlavně na dobré vůli občanů, kteří bydlí v trase 2. etapy a měli by se stihnout připojit do 31.7.2021. Vedení obce se snaží zajistit maximální servis. Po další informace kontaktujte obecní úřad (místostarostku Ing. Kolářovou). Popis jednotlivých kroků potřebných pro zřízení kanalizační přípojky byl převzat ze Zdibského zpravodaje 1/2019, kde najdete i další informace o celé náročné akci.