Veřejné projednávání Změny č.1 ÚP Zdib

09.08.2018

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bylo pořizovatelem nařízeno na čtvrtek 9.8 2018 od 16:00 hodin ve Společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Lidé se do místnosti nevešli, bylo nesnesitelné horko a nedýchatelno. Pro přednášející byl připraven větrák, ale ne mikrofon. Bylo špatně slyšet a nebylo rozumět skoro nic. Většina přítomných požadovala, aby bylo veřejné projednání přeloženo na jiný termín do vyhovujících prostor. Tomuto požavku nebylo vyhověno. Přestože technicky nebylo možné výklad provést a výklad tedy nebyl podán, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Na připomínky a námitky byla stanovena lhůta do 16.8.2018. 

Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek. Ve Zdibech se dne 9.8. 2018 na veřejném projednání Změny č.1 ÚP nic nedozvěděl.