ČT: Lidé nechtějí obří haly

12.04.2017

Před koncem lhůty pro vyjádření ke zveřejněné dokumentaci EIA pro záměr "GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE" přinesla ČT ze Zdib reportáž. Úsilí místních v reportáži podpořil i krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství, pan Ivo Šanc:  "Návrh, který mám připraven pro radu na zítřejší jednání, je vezkrze negativní, protože z našeho pohledu je ten záměr příliš gigantický," říká v reportáži, kterou naleznete ZDE: 

Rada nakonec opravdu vydala k dokumentaci negativní stanovisko. Nebylo jediné. Ke zveřejněné dokumentaci příslušný úřad obdržel vyjádření Středočeského kraje, Obce Zdiby a některých okolních měst a obcí, dotčených orgánů státní správy a současně velké množství nesouhlasných vyjádření veřejnosti (některé včetně podpisových akcí) a vyjádření spolků. Obdržená vyjádření obsahovala zejména pochybnost o věrohodnosti výstupů hodnocení vlivů záměru v předložené dokumentaci. Zpochybnění výstupů uvedených v dokumentaci veřejnost doložila kromě vlastních poznatků též odbornými posudky, které si na vlastní náklady nechala zpracovat. Nesouhlas s dokumentací a záměrem byl ve vyjádřeních odůvodněn zejména neúměrnou velikostí rozsahu a výšky objektů areálu, jeho umístěním v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a současně v blízkosti historického jádra obce Zdiby, znehodnocení nejkvalitnější zemědělské půdy zařazené v 1. třídě ochrany, navýšením dopravního zatížení lokality již nyní výrazně přetíženého, nadlimitního imisního a hlukového zatížení a znehodnocení krajinného rázu.

Dne 25. 5. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dopis od zpracovatele posudku s doporučením vrátit dokumentaci EIA oznamovateli záměru k přepracování.