VOLEBNÍ PROGRAM

2018-2022

  CHCEME zajistit nový přístup ve vztahu vedení obce vs. občan

 • brát správu obce jako službu za veřejné finance všem občanům bez rozdílu

Chceme vykonávat správu obce jako službu veřejnosti, bez ohledu na to, kdo a s jakým problémem přichází. Vedení obce a obecní úřad pracuje za peníze nás všech, a proto není přijatelné, aby pracovalo jen "pro někoho". Základním mottem pro nás je lidský přístup a otevřenost pro každého;

 • zvýšit informovanost občanů o veškerém dění

Chceme, aby občané byli přímou součástí dalšího rozvoje obce a měli s předstihem informace o podstatných otázkách jejího dalšího směřování. Občanům musí být dána možnost vyjádřit svá přání, představy a požadavky, např. formou veřejných besed či anket k jednotlivým podstatným tématům, pomocí nichž budeme moci zjistit a následně pak i zajistit skutečné potřeby občanů;

 • zefektivnit komunikaci obce směrem k veřejnosti

Chceme se zasadit o maximální vstřícnost v komunikaci obce směrem k občanům. Nastavíme pravidla diskuse s občany v rámci zasedání zastupitelstva tak, aby se mohli průběžně vyjádřit ke všem podstatným tématům, aby jejich požadavky byly řádně zapsány a následně bylo prezentováno zvoleného řešení, apod. Zasedání zastupitelstva se musí časově přizpůsobit možnostem občanů. Kromě povinných vývěsek na webu obce chceme informovat o datu konání zasedání zastupitelstva a podstatných bodech jeho programu pomocí krátkých zpráv, např. SMS či emailem, a udělat tak první krok k efektivní komunikaci.

 CHCEME spravovat obec transparentně pod kontrolou občanů

 • zaručit maximální profesionalitu vedení obce

Chceme zabezpečit zodpovědnou správu a důstojné reprezentování obce, včetně efektivního nastavení spolupráce s okolními obcemi i Středočeským krajem. Zasadíme se o včasné vymáhání pohledávek ve lhůtách, tj. před jejich promlčením. Závazky ve smlouvách je potřeba nejen dobře nastavit, ale také podle nich následně skutečně postupovat. Vhodné nastavení smluv, kterými je obec vázána, a další postupování a vymáhání závazků ze smluv, apod. může podle nás zajistit pouze profesionální vedení obce;

 • zprůhlednit veškeré financování obce a další informace z její činnosti

Chceme zveřejnit veškeré financování obce včetně detailů o projektových či investičních akcích, a to např. formou aplikace CityVizor, otevřené platformy Ministerstva financí ČR. Tato aplikace občanům nabízí intuitivní a průběžně aktualizovaný přehled o hospodaření obce, kde každý občan může kdykoliv ihned zjistit, kam byly finanční prostředky obce investovány. Zpřístupníme v maximálním možném rozsahu všechny dokumenty a činnost, kterou má obec ve své kompetenci. Jedinou možnou cestou, která vede ke skutečné otevřenosti a brání dezinformacím, je transparentnost financí a informací;

 • vnímat obec primárně jako domov

Chceme při schvalování jednotlivých záměrů, při definování území, apod. mít jedinou prioritu - "obec jako skutečný domov". Každý záměr má být jasným přínosem a má být jednoznačně vymezen tak, aby současně neznamenal pro obec případnou hrozbu a zhoršení podmínek našeho domova. Efektivní ochranou je zamezení nevhodných investic na úkor našeho domova a kvality našich životních podmínek a zaměřit se na podporu investic s pozitivními dopady pro život v obci.

 CHCEME chránit území obce ve spolupráci s okolními obcemi a městy

 • zabránit stavbě nepotřebných logistických hal v obci a jejím nejbližším okolí

Chceme navázat na naši současnou občanskou iniciativu, a nadále jak samostatně, tak ve spolupráci se Sdružením koridoru D8 (sdružením obcí, které se rozhodly chránit zdejší přetíženou oblast kolem dálnice D8 s nadlimitními hodnotami hluku i škodlivých imisí v ovzduší) pracovat na ochraně životních podmínek občanů obce Zdiby. S touto snahou souvisejí i naše četné aktivity proti (stále hrozící) výstavbě logistických hal Goodman. Považujeme za nezbytné zajistit ochranu obce ošetřením citlivých míst v územním plánu a účinně tak zabránit nežádoucí výstavbě zhoršující životní podmínky. Uděláme vše pro to, aby bylo zachováno nezcizitelné právo občanů na kvalitu života a zdravé životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je umírnit nerozumnou komerční výstavbu;

 • zachovat vesnický charakter sídla = nepřipustit nevhodnou výstavbu bytových domů

Chceme v dlouhodobém horizontu zachovat vesnický charakter obce. Žijeme v této obci proto, že jsme se zde buď přímo narodili, nebo jsme si to záměrně zvolili, abychom unikli ruchu velkoměsta. Upřednostnili jsme život v obci před životem ve městě, proto budeme vždy podporovat snahu zachovat vesnický ráz daného místa, obohaceného o nezbytné základní služby obyvatelům. Máme trvalý zájem na tom, aby zde vznikala různá odpočinková zákoutí a alespoň v mezích možností daného místa zákoutí vhodná pro vycházky a aby v naší obci a jejím okolí došlo ke zvýšení podílu zeleně;

 • umožnit zásahy do území jedině s ohledem na únosnou dopravní zátěž

Chceme harmonický rozvoj obce, který bude úměrný a vyhovující vzhledem 
k výhledové dopravní zátěži a stávající dopravní infrastruktuře. Důsledné plánování může zajistit přiměřený rozvoj vzhledem k infrastruktuře;

 • dbát na zlepšení stavu kulturních památek v obci

Chceme, aby historie byla naší chloubou a nezapadla v zapomnění. Vytvoříme vhodné podmínky pro záchranu a obnovu kulturních památek v obci.

 CHCEME zajistit základní infrastrukturu a posílit bezpečnost

 • upřednostnit základní infrastrukturu pro občany před méně potřebnými projekty

Chceme důsledně postupovat tak, aby zajištění pitné vody a kanalizace pro každého trvale bydlícího občana bylo vždy prioritou. Samozřejmostí proto bude u úvah o méně potřebných projektech (jako např. Marina) vždy nejdříve uplatnit pravidlo zajištění základní infrastruktury;

 • podporovat aktivní podílení se případných investorů na rozvoji obce

Chceme jednoznačně definovat podmínky příchodu nových investorů do obce. Považujeme za smysluplné např. využívání plánovacích smluv s podílem na nákladech při budování místní dopravní infrastruktury, kde související náklady s její výstavbou nemohou zatěžovat pouze obecní rozpočet. Občané musejí mít z případné investice odpovídající prospěch, např. podíl investora na budování infrastruktury, občanské vybavenosti, kultivaci veřejného prostoru, krajinné zeleně, apod. Není to obec, která má zajišťovat financování budování infrastruktury k soukromým investičním projektům. Musejí být striktně definovaná pravidla spoluzodpovědnosti investorů v naší obci;

 • podpořit vytvoření uspokojivého systému hromadné přepravy

Chceme se podílet na "nové tváři" Pražské ulice: poskytneme největší možnou součinnost při plánování v rámci Středočeského kraje a Prahy tak, aby plánovaná tramvaj byla maximálním přínosem pro Zdiby jak po funkční, tak vzhledové stránce. Chceme spolupracovat s Dopravním podnikem a hledat možnosti, jak zefektivnit a zvýhodnit hromadnou přepravu mezi Prahou a obcí Zdiby. Chceme najít odpověď na otázku její dostupnosti věkově znevýhodněným občanům (dětem a seniorům) a stejně tak řešit návaznost jednotlivých druhů hromadné přepravy.

 • posílit maximálně bezpečnost dětí a chodců

Chceme vytvořit koncept pro větší bezpečnost dětí a chodců v obci ve spolupráci s odbornými instituty (např. Fakultou dopravní ČVUT). Prověřit dostatečnost dopravního značení a nutnost zavedení světelné signalizace tam, kde bude třeba. Chceme se v obci zaměřit na chybějící chodníky a přechody. Budeme prosazovat vhodná řešení a jejich bezodkladnou realizaci;

 • směrovat co nejvíce činnost policie do terénu a ulic obce, kde má největší smysl

Chceme plně využít široké pole působnosti místní policie. Navzdory nákladnému kamerovému systému se stále v obci potýkáme s tristními problémy krádeží (odmontovaná kola u auta v centru obce) a loupeží (odcizení zařízení pro kuchyň školní jídelny v celkové hodnotě cca 600 tis. Kč). Budeme se proto snažit prosadit rychlou dosažitelnost místní policie a její práci v terénu.

♠ CHCEME zlepšit vzhled obce, stav komunikací a veřejného osvětlení

 • nadále zlepšovat vzhled obce pravidelným úklidem a kvalitní péčí o zeleň

Chceme Zdiby čisté a krásné. Považujeme práci místní údržby za důležitou, a to jak v centrální části obce, tak i v odlehlejších, méně udržovaných zákoutích. Zkrátka zaměříme pozornost na čistotu všech částí naší obce;

 • bezodkladně budeme řešit současné nevyhovující umístění sběrného dvora

Chceme najít vhodné a plošně odpovídající místo pro sběrný dvůr, které nebude znamenat pro obec potencionální hrozbu. Současný návrh umístění sběrného dvora dle změny č. 1 územního plánu obce touto hrozbou bohužel je. Vymezení odpovídající plochy, a to navíc na horizontu obce, připouští na 16.500 m2 pozemku cizího vlastníka nejen zřízení sběrného dvora, ale také případných staveb a zařízení pro nakládání s odpady (podle definice odpadového hospodářství může být takovým zařízením např. skládka, případně i spalovna odpadů). Rozhodně chceme takovouto hrozbu odvrátit a případně v kooperaci s okolními samosprávami vyřešit problematiku ukládání místních odpadů;

 • prosazovat zkvalitnění dopravní infrastruktury

Chceme co nejvíce urychlit výstavbu a rekonstrukci silnic s využitím dotačních prostředků. Současně se zaměříme na zlepšení stavu komunikací v chatových lokalitách, kde sice není možnost rozšíření komunikací, přesto je možné provést vylepšení formou drenáží, zhutněním štěrku, apod. a i takovými zásahy celkově zvýšit bezpečnost dopravních cest;

 • zajistit osvětlení obce v místech bez osvětlení

Chceme efektivní, hospodárnou správu místního osvětlení, jeho další rozvoj, včetně využití moderních přístupů v osvětlení veřejných prostor.

 CHCEME podpořit komunitní život, vzdělávání, sportovní a jiné aktivity

 • obohacovat komunitní život a prohlubovat občanskou pospolitost

Chceme respektovat dlouhou historii obce Zdiby a její značnou členitost a navázat na tradici vesnické pospolitosti s podporou komunitní aktivity. Důležitý pro nás bude i Váš nápad jak zbořit zdi a postavit mosty ve společném soužití. Na tvorbě obce přátelské občanům se budete moci podílet i Vy a Vaše děti. Sjednocujícím prvkem by mohlo být v obci chybějící komunitní centrum;

 • podpořit veškerou dobrovolnickou činnost

Chceme, aby i nadále srdcem naší obce byli dobrovolníci (Sokol, hasiči, organizátoři volnočasových aktivit pro děti a seniory, ochotníci, sportovci). Lidé, kteří věnují nemalou část svého volného času a energie pro ostatní, bez nároku na finanční odměnu. Budeme podporovat i zlepšení zázemí pro výkon jejich dobrovolnické činnosti (rekonstrukce sokolovny, renovace zázemí fotbalového hřiště, údržba hřišť, rekultivace prostoru před sokolovnou, apod.), dořešíme otázku vlastnictví fotbalového hřiště ve Veltěži, kterou považujeme za nezbytný základ pro další rozvoj tohoto sportoviště. Budeme vždy dle možností obce podporovat a rozvíjet dobrovolnickou činnost;

 • zajistit prosperitu místní školy a školky a podílet se na jejím dalším rozvoji

Chceme, aby obec byla pro školu z pozice jejího zřizovatele partnerem, který jí poskytne maximálně možný prostor na pedagogické, příp. mimoškolní aktivity, reprezentaci, včetně jejího zapojení do nově vznikajících školních projektů, apod. Ze své pozice musí obec poskytnout patřičný servis a podporu ZŠ a MŠ;

 • vyřešit otázku zajištění lékařské péče ve Zdibech

Chceme se podívat na kloub problematice zajištění nejen lékaře, ale i zubaře ve Zdibech a pokusit se zabezpečit základní lékařskou péči;

 • potěšit místní děti obnovením koupaliště či realizací zábavních vodních prvků

Chceme plnit přání místních dětí a zaměřit se také na zřízení či obnovení koupaliště ve Zdibech nebo realizaci zábavných vodních prvků jako možného společného projektu obce a rodičů zdibských dětí, chceme zkrátka radost žití

VÁŠ KANDIDÁT Č. 1